Venue

 

 

Kogakuin University (Shinjuku Campus)

  Add.: 1-24-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-8677

 

 

How to get to Kogakuin University (Shinjuku Campus)

 

 


  

 

 

- A five-minute walk from JR Shinjuku Station, west exit
- A five-minute walk from Shinjuku Station on the Keio, Odakyu, Toei, or Tokyo Metro lines
- A three-minute walk from Tochomae Station on the Toei Oedo Line
- A 10-minute walk from Seibu Shinjuku Station on the Seibu Shinjuku Line